Ka efektivnijim javnim politikama i propisima

18. Septembar 2020.

Priprema i sprovođenje javnih politika ili propisa vode se potrebama društva za uređenjem i unapređenjem stanja u oblastima od javnog interesa, na što efektivniji, efikasniji i ekonomičniji način. Drugim rečima, tokom izrade javnih politika i propisa vodi se računa o tome kakve će efekte na privredu, a posebno na mala i srednja preduzeća, na građane i društvo u celini, životnu sredinu, kao i na budžet imati planirana javna politika ili planirani propis.

Analiza efekata je osnov za donošenje obrazloženih i odgovornih odluka, jer se potreba za intervencijom razmatra na logički uređen način i zasniva na činjenicama. Analiza efekata omogućava donosiocima odluka da sagledaju i bolje razumeju suštinske probleme ili prilike za dalji razvoj i potencijalne pozitivne i negativne, direktne i indirektne efekte i rizike koje intervencija države, kroz javne politike ili propise, može da proizvede (ex-ante analiza efekata), odnosno efekte koji su ostvareni (ex-post analiza efekata).

Projekat EU za reformu javne uprave u okviru Sektorskog reformskog ugovora pruža podršku Republičkom sekretarijatu za javne politike i drugim relevantnim organima državne uprave u implementaciji novog regulatornog okvira za upravljanje javnim politikama zasnovanih na dokazima, kroz formulaciju i primenu praktičnih alata za podršku sprovođenju ovih propisa, kao i sprovođenjem obuka za državne službenike u ovoj oblasti. 

Sa tim ciljem je u okviru projekta, zajedno sa Republičkim sekretarijatom za javne politike, kreiran nov alat – Priručnik za analizu efekata javnih politika i propisa sa pratećim kontrolnim listama i mnoštvom praktičnih primera, koji državnim službenicima treba da pomogne prilikom sprovođenja ex-ante i ex-post analize efekata javnih politika i propisa, kao i vrednovanja njihovih učinaka. Oslanjajući se na nacionalne propise i primere dobre prakse, ovaj priručnik daje praktične smernice kako javne politike i propise učiniti efektivnijim, efikasnijim i ekonomičnijim kroz čitav proces pripreme, sprovođenja, praćenja i izveštavanja o sprovođenju i o učincima javnih politika.

Svrha priručnika je da pomogne državnim službenicima da na adekvatan način sprovedu analizu efekata javnih politika i propisa, odnosno da odgovore na dva ključna pitanja: da li je planirana intervencija države svrsishodna i koji je optimalni načini da se reše utvrđeni problemi i postignu željeni ciljevi? Kako bi se odgovorilo na ta pitanja, priručnik daje prikaz različitih instrumenata i tehnika za analizu efekata javnih politika i propisa.

EU za reformu javne uprave u okviru Sektorskog reformskog ugovora,  priručnik je dostupan i na sajtu Republičkog sekretarijata za javne politike.