PRIRUČNIK ZA IZRADU SREDNJOROČNIH PLANOVA JEDINICA LOKALNIH SAMOUPRAVA

23. Jul 2022.

Prema Zakonu o planskom sistemu srednjoročni plan je sveobuhvatni planski dokument koji omogućava povezivanje javnih politika sa srednjoročnim okvirom rashoda. Obavezu izrade i donošenja srednjoročnog plana imaju organi državne uprave, korisnici budžetskih i javnih sredstava na svim nivoima i jedinice lokalne samouprave (JLS).

Za jedinice lokalne samouprave srednjoročni plan je važan dokument koji se priprema na osnovu plana razvoja, razvojnih mera utvrđenih na osnovu nadležnosti JLS i obaveza JLS proisteklih iz republičkih dokumenata javnih politika. Oslonjen na ključne planske dokumente, čije odredbe usklađuje sa odgovarajućim budžetom, srednjoročni plan je osnovni upravljački instrument JLS kojim je utvrđeno koje će se razvojne mere i aktivnosti sprovoditi u narednom trogodišnjem periodu.

Sa ciljem da se službenicima zaposlenim u gradovima i opštinama obezbede praktična uputstva i omogući efikasnija izrada srednjoročnih planova, u okviru projekta EU4PAR je, u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike, razvijen Priručnik za izradu srednjoročnog plana jedinice lokalne samouprave.

Oslanjajući se na iskustva stečena tokom izrade prvih srednjoročnih planova jedinica lokalne samouprave i primere dobre prakse, priručnik definiše ključna dokumenta sa detaljnim opisom ko, šta, kada i kako treba da uradi. Čitaoce najpre vodi kroz strukturu i elemente plana razvoja JLS,  a zatim ih upoznaje sa procedurom srednjoročnog planiranja koja bi na nivou JLS trebalo da se sprovodi svake godine i načinom na koji se preuzimaju elementi drugih  planskih dokumenata. Deo priručnika posvećen je i najvažnijim aspektima povezivanja srednjoročnog i programskog budžeta, a daje i jasne smernice za praćenje sprovođenja srednjoročnog plana. Sve ove oblasti u priručniku su obrađene i prilagođene potrebama jedinica lokalnih samouprava.

Smernice koje se odnose na podelu odgovornosti u JSL u svakoj fazi izrade srednjoročnog plana i primeri dokumenata trebalo bi da pomognu službenicima u JLS da na efikasan i adekvatan način pripremaju i sprovode svoje srednjoročne planove.

Osim na sajtu projekta EU4PAR, priručnik je dostupan i na sajtu Republičkog sekretarijata za javne politike.