O projektu

section-cover

O čemu se radi?

Projekat EU za reformu javne uprave u okviru Sektorskog reformskog ugovora podržava tekuće reforme pružanjem saveta o politikama, pružanjem tehničke podrške i podrške za izgradnju institucionalnih i ljudskih resursa.

Ciljevi

Reforma javne uprave u Srbiji ima za cilj stvaranje javne uprave zasnovane na principima evropskog upravnog prostora, odnosno uprave koja pruža visok kvalitet usluga građanima i privredi i pozitivno utiče na životni standard građana. Reforma se oslanja na principe decentralizacije, profesionalizacije, racionalizacije i modernizacije.  

Projekat EU za reformu javne uprave u okviru Sektorskog reformskog ugovora obezbeđuje podršku za sprovođenje novog zakonskog okvira za donošenje politika i strateško planiranje zasnovano na dokazima kroz: 

davanje preporuka u procesu razvoja i usvajanja politika, 

podršku za reviziju ili razvoj novih dokumenata javnih politika koje se odnose na reformu javne uprave i 

unapređivanje institucionalnih i kadrovskih kapaciteta za sprovođenje reforme u oblasti razvoja javnih politika i reforme javne uprave uopšte. 

Cilj projekta je da, kroz sprovođenje ovih  aktivnosti, osnaži funkcionisanje javne uprave i unapredi efikasnost, pouzdanost i transparentnost njenog rada. Na taj način javna uprava ponudiće kvalitetnije usluge građanima i privredi Republike Srbije.  


Sektor
  • Javna uprava
EuropeAid referenca
EuropeAid/137928/DH/SER/RS
Komponente
  • Podrška kreiranju politika i upravljanju procesima
  • Izgradnja kapaciteta
  • Podrška daljem razvoju Strateškog okvira za reformu javne uprave
  • Podrška za realizaciju Sektorskog reformskog ugovora za reformu javne uprave
Grad / Region
Beograd
EU donacija
6.484.750 €
Vreme implementacije
Mart 2018. - Novembar 2023.
Korisnik
Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave; Republički sekretarijat za javne politike; Kancelarija za IT i e-Upravu, Ministarstvo finansija, Nacionalna akademija za javnu upravu, Služba za upravljanje ljudskim resursima, Generalni sekretarijat Vlade, Ministarstvo za evropske integracije, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, kao i viši službenici resornih ministarstava i drugih vladinih agencija koji su uključeni u reformu javne uprave.
Implementiran od strane
Konzorcijum koji vodi GOPA mbH