IZVEŠTAJ O ANALIZI ZAKONA O PLANSKOM SISTEMU

8. Jul 2022.

U kojoj meri je Zakon o planskom sistemu RS razumljiv zaposlenima u javnoj upravi? Da li u Zakonu postoje neusaglašenosti ili praznine u pravnom okviru, pitanja koja nisu regulisana na odgovarajući način? Koja su ključna poboljšanja u praksi koje je donela primena Zakona? Ovo su samo neka od pitanja na koje je odgovore dala detaljna analiza primene Zakona o planskom sistemu i Uredbe o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika, koju su, na zahtev Republičkog sekretarijata za javne politike, sproveli stručnjaci EU4PAR projekta. 

Zakon o planskom sistemu donet je 2018. godine kao sveobuhvatni pravni okvir za integrisano strateško upravljanje javnim politikama Vlade. Donošenje Zakona i pratećih podzakonskih akata omogućilo je i u značajnoj meri olakšalo sprovođenje neophodne reforme planskog sistema i uvođenje celog ciklusa kreiranja politike, uključujući i korake koordinacije, izrade, usvajanja, sprovođenja, praćenja i evaluacije javnih politika, kao i izveštavanja o postignutim rezultatima.

Republički sekretarijat za javne politike je inicirao izradu analize sprovođenja Zakona i pratećih podzakonskih akata kako bi se procenila njihova primena u praksi i predložila moguća poboljšanja u cilju kreiranje dobrih javnih politika u narednom periodu.  

Stručnjaci EU4PAR projekta su tokom 2020. i 2021. godine sproveli nezavisnu analizu i pripremili Izveštaj o analizi Zakona o planskom sistemu Republike Srbije.

Reforma usmerna na kreiranje politika na osnovu dokaza i planiranje napreduje i daje vidljive rezultate. Pravni okvir i njegova primena nisu savršeni, ali ne postoje prepreke koje bi ozbiljno ugrozile postizanje ciljeva reforme – zaključci su ekspertskog tima. U narednom periodu trebalo bi razgovarati o mogućim načinima i rešenjima da se reformom zacrtani ciljevi postižu brže i efikasnije, pa su u Izveštaju o analizi Zakona o planskom sistemu date i ciljane preporuke za poboljšanje koje mogu da posluže kao osnova za razmatranje mogućih zakonskih izmena.

Navedene preporuke razmatrane su kroz onlajn diskusije i radionice koje su krajem 2021. godine i tokom proleća 2022. godine organizovane sa predstavnicima RSJP-a. Kroz ove razgovore definisani su predlozi, modaliteti i vremenski okviri za sprovođenje preporuka.

Početkom jula 2022. godine Izveštaju o analizi Zakona o planskom sistemu predstavljen je i široj stručnoj javnosti. 

Svi detalji analize pravnog okvira i njegove primene koja uključuje i međunarodno poređenje okvira i praksi, analizu sadržaja planskih dokumenata i analizu efekata, informacije o praćenju sprovođenja javnih politika i evaluaciji, kao i preporuke ekspertskog tima za unapređenje planskog sistema dostupni su u Izveštaju o analizi Zakona o planskom sistemu u sekciji Downloads.