EVROPSKI MODEL UPRAVLJANJA KVALITETOM U INSTITUCIJAMA JAVNE UPRAVE U SRBIJI

1. Jul 2022.

Uz podršku projekta EU4PAR, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) je krajem prošle godine uspešno implementiralo evropski model upravljanja kvalitetom (Common Assessment Framework – CAF) i unapređenja rada institucije. Uvođenje sistema upravljanja kvalitetom u javnoj upravi jedan je od uslova za pristup strukturnim fondovima EU, a u skladu sa dobrom evropskom praksom i Strategija reforme javne uprave u Republici Srbiji prepoznaje CAF model upravljanja kvalitetom kao instrument koji na efikasan način doprinosi jačanju institucionalne izvrsnosti.

Sa namerom da se institucije javne uprave u Srbiji bolje upoznaju sa CAF modelom za upravljanje kvalitetom i da njegova primena bude dostupna svim zainteresovanim institucijama, projekat EU4PAR i MDULS su pokrenuli CAF veb-stranicu. Osim osnovnih informacija, ova veb-stranica sadrži i upitnik sa smernicama za samoprocenu namenjen institucijama koje se odluče za primenu CAF-a, kao i poziv Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave koji je uprućen svim zainteresovanim institucijama javne uprave da se prijave za podršku tokom implementacije CAF-a.  

Među institucijama koje su do sada odgovorile na poziv su Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima i Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova, u kojima je tokom proleća 2022. godine započela implementacija CAF-a.

       - U okviru državne uprave ponuđena nam je mogućnost da implementiramo ovaj model upravljanja kvalitetom i prvi utisci su da smo dobili priliku da sagledamo sve bitne aspekte poslovanja i načine funkcionisanja naše organizacije. Na radionicama smo zajednički sagledavali rad, planiranje, naše procese i strategije kako bismo postigli konsenzus o tome gde smo trenutno i gde bismo želeli da budemo u narednom periodu – kaže Katarina Grujičić, koordinator za ljudske resurse i administraciju u Kancelariji za upravljanje javnim ulaganjima

Proces samoprocene uz pomoć CAF-a najčešće traje je nekoliko meseci. Za to vreme institucije relizuju korake predviđene u okviru inicijalne faze implementacije CAF-a: formira se  Grupa za samoprocenu koju čine zaposleni iz svih delova institucije koji najpre procenjuju snage i slabosti institucije i formulišu predloge za unapređenje, a zatim, na vođenim CAF radionicama, razmenjuju mišljenja i kroz diskusiju sagledavaju rad institucije iz različitih perspektiva.

Značajnu podršku institucijama u ovom trenutku pružaju stručnjaci projekta EU4PAR koji moderiraju i usmeravaju radionice ka sveobuhvatnom i efikasnom formulisanju ideja i planova o unapređenju rada i upravljanju kvalitetom. Naredni koraci obuhvatiće razvoj detaljnih Akcionih planova sa jasno definisanim vremenskim okvirima za realizaciju predviđenih aktivnosti i očekivanim ishodima. 

       - Mi pomažemo institucijama da prate metodologiju CAF-a, fokusiramo ih na zajednički rad i na konkrektne aspekte koje je neophodno unaprediti. Podsećamo ih na značaj  upravljanja promenama, na praćenje efekata određenih odluka i na važnost ujednačenog unapređenja u svim oblastima rada – objašnjava Tihana Puzić, ekspert projekta

Snažna orijentisanost ka korisnicima, identifikacija ključnih aktivnosti, detaljno planiranje njihove implementacije, praćenje promena i rezultata, ali i jačanje timskog duha, ključni su elementi upravljanja kvalitetom u javnoj upravi. 

        - Intuitivno svako od nas zna šta bi i kako trebalo i moglo bolje, ali nemamo konsenzus za sve i nemamo odobrenje za svaki proces za koji negde sami procenjujemo da bi mogao da se sprovede u okviru nekog plana, pa su radionice prilika da zajedno osmislimo i uvedemo neke još efikasnije procese. Mislim da smo na dobrom putu i raduje me što postoji entuzijazam i rukovodilaca i svih kolega koje vrlo aktivno učestvuju u ovome – ističe Katarina Grujičić iz Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima. 

Namera Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave je da se, nakon sprovođenja dogovorenih aktivnosti za unapređenje, prijavi za CAF oznaku uspešnog korisnika koju će dobiti ukoliko eksternom evaluacijom rad institucije bude ocenjen kao uspešan. Istu mogužnost imaće i druge institucije koje se opredele za CAF kao instrument upravljanja kvalitetom.

Strategija reforme javne uprave (2021-2030) obavezuje Vladu Srbije da do 2025. godine pilotira CAF u 10 institucija. Kako bi ispunili ovu obavezu, MDULS, u saradnji sa stručnjacima EU4PAR projekta, razvija svoje kapacitete kako bi pružilo podršku svim zainteresovanim institucijama za sprovođenje celokupnog procesa samoprocene i planiranja unapređenja kvaliteta uz pomoć CAF-a.